Hankkeesta

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Perustelut hankkeen aloittamiselle nousevat ECVET järjestelmän käyttöönotosta Euroopassa. Keskeinen ECVETin periaate on ammattitaitovaatimusten ja hankitun osaamisen kuvaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä. Kuvaustapa perustuu eurooppalaiseen (EQF) ja kansalliseen (NQF) tutkintojen viitekehykseen.

Projektin kolme maata (Puola, Espanja ja Suomi) siirtävät ja ottavat käyttöön hyviä eurooppalaisia käytäntöjä ECVETin toimeenpanossa. Koulutuksen kehittämisen kohteina ovat sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinnoista lähihoitaja; lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma sekä sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, vanhustyö.

Projektissa tuotetaan avoin verkkopohjainen oppimis- ja koulutussivusto. Sen ja muiden eurooppalaisten ja kansallisten työkalujen avulla lisätään ja helpotetaan tutkintojen ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

TRANS-FINECVET projektin kohderyhmät:

Projektin tuloksista hyötyy laaja joukko sosiaali- ja terveys- sekä opetusalan henkilöstöä. Muita edunsaajia ovat oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat, koulutuksen suunnittelijat, ohjaajat sekä kouluissa että työpaikoilla, koulutuksen tutkijat, aikuiset työnhakijat, työhön palaavat naiset sekä irtisanomisuhan alla olevat opettajat.

Projektin tulokset ovat linjassa ERASMUS+ ohjelman tavoitteiden kanssa; koulutuksen laadun parantaminen, koulutusorganisaatioiden innovatiivisuuden ja kansainvälisyyden lisääminen, modernien opetusmenetelmien käyttöönotto. Lisäksi kehitetään osaamisen tunnustamista ja kerryttämistä käyttäen apuna Eurooppalaisia työkaluja ja eurooppalaisia linjauksia. Projektipartnerit hyödyntävät toistensa kokemuksia ja tietoja.

Projektin tulokset integroidaan partnerimaiden koulutuksen kansainvälistymiseen, opetuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämiseen sekä ECVETin periaatteiden vahvistamiseen. Työvoiman vapaa liikkuvuus kasvaa ja mahdollisesti myös työllistyminen helpottuu. Formaalin koulutuksen lisäksi nonformaalin koulutuksen arvo nousee, kun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lisääntyy.