O projekcie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Celem projektu jest doskonalenie jakości kwalifikacji w ważnych dla europejskiego rynku pracy zawodach: „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny” oraz transfer do praktyki edukacyjnej europejskich dobrych praktyk: fińskiego modelu FINECVET i polskiego modelu standardów kompetencji zawodowych.

Problematyka projektu TRANS-FINECVET nawiązuje  do rozwoju w krajach Unii Europejskiej systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz wdrażania rozwiązań programowych opracowanych z uwzględnieniem wymagań EQF/NQF i deskryptorów opisujących efekty kształcenia (wiedza, umiejętności i kompetencje).

Wychodząc z powyższych uwarunkowań utworzone zostało partnerstwo projektu obejmujące 3 kraje UE (Polska, Finlandia, Hiszpania), którego celem kluczowym będzie transfer europejskich dobrych praktyk we wdrażaniu do praktyki podejścia ECVET oraz rozwój i poprawa jakości kwalifikacji zawodnych w zawodach ważnych dla europejskiego rynku pracy, tj.: „opiekunka dziecięca” i „opiekun medycznyuzyskiwanych w kształceniu formalnym i pozaformalnym. Innowacyjny charakter projektu będzie się przejawiał w m.in. w wypracowaniu nowego narzędzia ICT do wspomagania procesów tworzenia, aktualizacji i ewaluacji opisów kwalifikacji i jednostek efektów kształcenia, pod kątem budowania i doskonalenia jakości oferty programowej w ww. zawodach.

Projekt zakłada przygotowanie i efektywniejsze wykorzystanie narzędzi informatycznych i otwartych zasobów edukacyjnych oraz osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami dotyczącymi uznawalności kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Działania i rezultaty projektu skierowane są do szerokiej grupy odbiorców, w tym do: metodyków i doradców zawodowych (szkolnych i rynkowych), instytucji badawczych zajmujących się rozwojem kwalifikacji, nauczycieli szkół zawodowych i trenerów ośrodków szkoleniowych, pracodawców oraz osób w wieku 50+, kobiet powracających na rynek pracy oraz nauczyli zagrożonych utratą pracy..

Projekt i jego rezultaty wpisują się w cele szczegółowe Programu Erasmus+, zwłaszcza dotyczące: podnoszenia jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnych, modernizacji systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów oraz wykorzystania europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i  przenoszenie kwalifikacji, rozwijania europejskiego wymiaru edukacji i szkoleń zwłaszcza poprzez współpracę instytucji z krajów uczestniczących w projekcie powiązanych z sektorem kształcenia i szkolenia zawodowego.

Potencjalne korzyści długofalowe projektu to m.in. internacjonalizacja działań partnerów projektu, placówek edukacyjnych, rozwój krajowych szkoleń opartych na efektach kształcenia i podejściu ECVET, zwiększenie możliwości zatrudnienia dla osób posiadających potwierdzone kwalifikacje w ww. zawodach w trybie edukacji formalnej i pozaformalnej.