Rezultaty

O1 - Międzynarodowe badania porównawcze standardów kompetencji lub innych istniejących rozwiązań w zawodach opiekun medyczny i opiekunka dziecięca z uwzględnianiem wymagań europejskich i krajowych ram kwalifikacji

O2 - Opis dobrej praktyki dotyczący systemu ECVET w Finlandii

O3 - Międzynarodowe badania porównawcze ECVET w krajach partnerskich z rekomendacjami

O4 - Analiza porównawcza programów kształcenia w zawodach „opiekunka dziecięca”i „opiekun medyczny, w edukacji formalnej i pozaformalnej – raport z rekomendacjami

O5 - Baza opisów kwalifikacji, jednostek efektów kształcenia i efektów kształcenia dla zawodów zawodach „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”, z uwzględnieniem zasad systemu ECVET.

O6 - Narzędzie ICT do ewaluacji i aktualizacji efektów kształcenia w zawodach opiekunka dziecięca i opiekun medyczny

O7 - Publikacja zawierająca rezultaty projektu i rekomendacje

 

Poszczególne rezultaty projektu wykonywane są terminowo.

Numer rezultatu 01. Analiza porównawcza standardów kompetencji „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”. Instytucja kierująca działaniem - Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut badawczy (ITeE-PIB).

Rezultatem jest raport z badań porównawczych standardów kompetencji zawodowych lub innych rozwiązań równoważnych w zawodach Practical Nursing – Child Care Worker and Health Care Assistant, z uwzględnianiem wymagań europejskich i krajowych ram kwalifikacji.

Raport 01 Analiza prównwacza standradów kompetencji

Data rozpoczęcia 01.09.2014     Data zakończenia 27.02.2015.


Numer rezultatu 02. Opis dobrej praktyki dotyczący systemu ECVET w Finlandii. Instytucja kierująca działaniem - OMNIA; za opracowanie raportu odpowiedzialna - Edukacja i Praca (EP).

Opisano proces wdrażania systemu ECVET. Zostały opisane także dobre praktyki, w tym nowe kompetencje nauczycieli i instruktorów zawodu uzyskane podczas 4-ro dniowych warsztatów dotyczących działania systemu FINECVET na przykładzie wybranych zawodów. Raport zawiera rekomendacje dla grup docelowych.

Raport 02 Opis dobrej praktyki dotyczący systemu ECVET

Data rozpoczęcia 01.01.2015       Data zakończenia 31.03.2015


Numer rezultatu 03. Nazwa rezultatu Analiza porównawcza ECVET w krajach partnerskich z rekomendacjami. Instytucja kierująca działaniem EP.

Analiza zawiera porównanie systemu ECVET w krajach partnerskich, w tym poziom zaawansowania wdrożenia systemu ECVET, sposób wdrożenia oraz cechy wspólne i odrębne systemu. Opracowane zostały rekomendacje dla każdego z krajów partnerskich jak wdrażać lub jak ulepszać system ECVET.

Raport 03 Analiza porównawcza ECVET

Data rozpoczęcia 01.04.2015     Data zakończenia 31.08.2015


Numer rezultatu 04. Analiza porównawcza programów kształcenia w zawodach „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”, w edukacji formalnej i pozaformalnej – raport z rekomendacjami. Instytucja kierująca działaniem ITeE-PIB.

Raport zawiera porównanie programów kształcenia wraz z rekomendacjami dla oferty edukacyjnej. Przeprowadzono analizę programów kształcenia w zawodach Practical Nursing – Child Care Worker and Health Care Worker, w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz sformułowano rekomendacje dla oferty edukacyjnej.

Raport 04 Analiza porównawcza programów nauczania

Data rozpoczęcia 01.05.2015     Data zakończenia 31.09.2015


Numer rezultatu 05. Baza opisów kwalifikacji, jednostek efektów kształcenia i efektów kształcenia dla zawodów „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”,z uwzględnieniem zasad systemu ECVET. Instytucja kierująca działaniem EP.

Opracowano i uzgodniono metodologię opracowania bazy opisów kwalifikacji; podczas prac wykorzystano rezultaty wcześniejszych prac, w tym raportów 01, 03, 04. Opracowano bazę opisów kwalifikacji, jednostek efektów kształcenia i efektów kształcenia dla zawodów „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”, z uwzględnieniem zasad systemu ECVET.

Raport 05 Baza opisów kwalifikacji

Data rozpoczęcia 01.06.2015   Data zakończenia 30-11-2015.


Numer rezultatu 06. Narzędzie ICT do ewaluacji i aktualizacji efektów kształcenia w zawodach Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny. Instytucja kierująca działaniem ITeE-PIB.

06-A1 Opracowano projektu narzędzia informatycznego. 01.09.2015 - 29.02.2016

06-A2 Do narzędzia ICT wprowadzono dane z bazy opisów kwalifikacji, jednostek efektów kształcenia dla zawodów „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”. 01.12.2015 - 29.02.2016.

06-A3 Testowanie i weryfikacja narzędzia ICT z udziałem przedstawicieli partnerstwa w ramach pilotażowego wdrożenia. W pilotażu wezmą udział szkoły i instytucje szkoleniowe prowadzące edukacje w ww. zawodach. 01.02.2016 - 30.06.2016.

Raport 06 narzędzie ICT

Link


Numer rezultatu 07. Publikacja zawierająca rezultaty projektu i rekomendacje

Opracowany zostanie tekst publikacji. Zostanie wdrukowana i opublikowana publikacja zawierająca rezultaty projektu i rekomendacje. Tekst publikacji będzie również rozpowszechniany na płycie CD.

Publikacja składać się będzie z części wspólnej w j. angielskim i suplementów w j. krajów partnerskich. Instytucja kierująca działaniem EP. W realizacji rezultatu EP współpracować będzie z ITeE-PIB.

Opracowana zostanie koncepcja merytoryczna publikacji. Opracowany zostanie tekst publikacji.

EP i ITeE-PIB Współredagować będą całość publikacji. Opracują tekst części publikacji, za który odpowiadała EP i ITeE-PIB oraz rekomendacje z realizacji projektu, w tym istotne z punktu widzenia partnera polskiego.

ITeE-PIB Wykona opracowanie wydawnicze, skład, druk wraz z oprawą introligatorską publikacji.

OMNIA i FEH. Opracują tekst części publikacji za który odpowiadała OMNIA oraz rekomendacje z realizacji projektu, w tym istotne z punktu widzenia partnera fińskiego i hiszpańskiego.

Wszyscy partnerzy będą współuczestniczyć w korekcie redakcyjnej publikacji.

Nakład publikacji wyniesie 3000 egz. w tym 1000 egz w . j. angielskim 500 w j. fińskim i po 1000 w j. polskim i hiszpańskim. Płyta CD wydana będzie w takim samym nakładzie.

Publikacja

Data rozpoczęcia 01.02.2016   Data zakończenia 30.06.2016

 

A practical nurse working with children at a day care center in Finland.pdf

My day as a Practical Nurse in a nursing home in Finland.pdf

 

ccwWorking day of a spanish child care worker
Click on the picture to see the movie

 

 

hcaWorking day of a spanish practical nurse
Click on the picture to see the movie